Responsive Banner design

Selamat datang

Bantu like bos...

Arsip Blog

Home » » HATI-HATI DOA ORANGTUA KEPADA ANAK -

HATI-HATI DOA ORANGTUA KEPADA ANAK -


Pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua
(ortu). Doa mereka sungguh ajaib jika itu ditujukan
pada anak-anak mereka. Jika ortu ingin anaknya
menjadi sholeh dan baik, maka doakanlah mereka
karena doa ortu adalah doa yang mudah diijabahi.
Namun ingat sebenarnya doa yang dimaksudkan
di sini mencakup doa baik dan buruk dari orang
tua pada anaknya. Jika ortu mendoakan jelek pada
anaknya, maka itu pun akan terkabulkan. Sehingga
ortu mesti hati-hati dalam mendoakan anak.Dari
Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda,
ِﺪِﻟﺍَﻮْﻟﺍ ُﺓَﻮْﻋَﺩ َّﻦِﻬﻴِﻓ َّﻚَﺷ َﻻ ٌﺕﺎَﺑﺎَﺠَﺘْﺴُﻣ ٍﺕﺍَﻮَﻋَﺩ ُﺙَﻼَﺛ  ِﻡﻮُﻠْﻈَﻤْﻟﺍ ُﺓَﻮْﻋَﺩَﻭ ِﺮِﻓﺎَﺴُﻤْﻟﺍ ُﺓَﻮْﻋَﺩَﻭ
“Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi
yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian
(safar) dan doa orang yang dizholimi.” (HR. Abu
Daud no. 1536. Syaikh Al Albani katakan bahwa
hadits ini hasan).
Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
ِﻢِﺋﺎَّﺼﻟﺍ ُﺓَﻮْﻋَﺩَﻭ ، ِﺪِﻟﺍَﻮْﻟﺍ ُﺓَﻮْﻋَﺩ ُّﺩَﺮُﺗ َﻻ ٍﺕﺍَﻮَﻋَﺩ ُﺙَﻼَﺛ  ِﺮِﻓﺎَﺴُﻤْﻟﺍ ُﺓَﻮْﻋَﺩَﻭ
“Tidak doa yang tidak tertolak yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa dan doa seorang
musafir.” (HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubro. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini shahih
sebagaimana dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 1797). Dalam dua hadits ini disebutkan umum,
artinya mencakup doa orang tua yang berisi kebaikan atau kejelekan pada anaknya.
Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
ِﻡﻮُﻠْﻈَﻤْﻟﺍ ُﺓَﻮْﻋَﺩ َّﻦِﻬﻴِﻓ َّﻚَﺷ َﻻ َّﻦُﻬَﻟ ُﺏﺎَﺠَﺘْﺴُﻳ ٍﺕﺍَﻮَﻋَﺩ ُﺙَﻼَﺛ  ِﻩِﺪَﻟَﻮِﻟ ِﺪِﻟﺍَﻮْﻟﺍ ُﺓَﻮْﻋَﺩَﻭ ِﺮِﻓﺎَﺴُﻤْﻟﺍ ُﺓَﻮْﻋَﺩَﻭ
“Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi
yaitu doa orang yang dizholimi, doa orang yang
bepergian (safar) dan doa baik orang tua pada
anaknya.” (HR. Ibnu Majah no. 3862. Syaikh Al
Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan).
Riwayat ini menyebutkan bahwa doa baik orang
tua pada anaknya termasuk doa yang mustajab.
Muhammad bin Isma’il Al Bukhari membawakan
dalam kitab Al Adabul Mufrod beberapa riwayat
mengenai doa orang tua. Di antara riwayat
tersbeut, Abu Hurairah berkata, ”Nabi shallallahu
’alaihi wa sallam bersabda,
ُﺓَﻮْﻋَﺩ َّﻦِﻬْﻴِﻓ َّﻚَﺷ َﻻ َّﻦُﻬَﻟ ٌﺕﺎَﺑﺎَﺠَﺘْﺴُﻣ ٍﺕﺍَﻮَﻋَﺩ ُﺙَﻼَﺛ َﻰﻠَﻋ ِﻦْﻳَﺪِﻟﺍَﻮْﻟﺍ ُﺓَﻮْﻋَﺩَﻭ ِﺮِﻓﺎَﺴُﻤْﻟﺍ ُﺓَﻮْﻋَﺩَﻭ ِﻡْﻮُﻠْﻈَﻤْﻟﺍ ﺎَﻤِﻫِﺪَﻟَﻭ
"Ada tiga jenis doa yang mustajab (terkabul), tidak
diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa
orang yang bepergian dan doa kejelekan kedua
orang tua kepada anaknya." (Diriwayatkan oleh Al
Bukhari dalam Al Adabul Mufrod no. 32. Dikatakan
hasan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Al
Adabul Mufrod no. 24). Hadits ini menunjukkan
bahwa doa jelek orang tua pada anaknya termasuk
doa yang mustajab. Hal itu dibuktikan dalam kisah
Juraij berikut ini. Kisah ini menunjukkan bahwa doa
jelek ibunya pada Juraij terkabul. Kisah ini
dibawakan pula oleh Al Bukhari dalam Al Adabul
Mufrod.
Hendaklah orang tua mencontoh para nabi dan
orang sholeh yang selalu mendoakan kebaikan
pada anak keturunannya. Lihatlah contoh Nabi
Ibrahim ‘alaihis salaam di mana beliau berdoa,
ْﻞَّﺒَﻘَﺗَﻭ ﺎَﻨَّﺑَﺭ ﻲِﺘَّﻳِّﺭُﺫ ﻦِﻣَﻭ ِﺓَﻼَّﺼﻟﺍ َﻢﻴِﻘُﻣ ﻲِﻨْﻠَﻌْﺟﺍ ِّﺏَﺭ ﺀﺎَﻋُﺩ
“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku
orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Ya
Tuhan Kami, perkenankanlah doaku.” (QS. Ibrahim:
40)
َﺪُﺒْﻌَّﻧ ﻥَﺃ َّﻲِﻨَﺑَﻭ ﻲِﻨْﺒُﻨْﺟﺍَﻭ ﺎًﻨِﻣﺁ َﺪَﻠَﺒْﻟﺍ ﺍَﺬَﻫ ْﻞَﻌْﺟﺍ ِّﺏَﺭ َﻡﺎَﻨْﺻَﻷﺍ
“Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri
yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak
cucuku daripada menyembah berhala-
berhala.” (QS. Ibrahim: 35)
Lihatlah sifat ‘ibadurrahman (hamba Allah) yang
berdoa,
ﺎَﻨِﺟﺍَﻭْﺯَﺃ ْﻦِﻣ ﺎَﻨَﻟ ْﺐَﻫ ﺎَﻨَّﺑَﺭ َﻥﻮُﻟﻮُﻘَﻳ َﻦﻳِﺬَّﻟﺍَﻭ ﺎًﻣﺎَﻣِﺇ َﻦﻴِﻘَّﺘُﻤْﻠِﻟ ﺎَﻨْﻠَﻌْﺟﺍَﻭ ٍﻦُﻴْﻋَﺃ َﺓَّﺮُﻗ ﺍَﻦِﺗﺎَّﻳِّﺭُﺫَﻭ
“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami,
anugrahkanlah kepada kami, isteri-isteri kami dan
keturunan kami sebagai penyenang hati (kami),
dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang
bertakwa.” (QS. Al Furqan: 74)
Moga Allah memperkenankan doa kita sebagai
orang tua yang berisi kebaikan kepada anak-anak
kita. Moga anak-anak kita berada dalam kebaikan
dan terus berada dalam bimbingan Allah di jalan
yang lurus. Jika kita sebagai anak, janganlah
sampai durhaka pada orang tua. Banyak-banyaklah
berbuat baik pada mereka, sehingga kita pun akan
didoakan oleh bapak dan ibu kita

0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

comment

follower